Chapter4. 拡張関数


4.2 システム関数

関数名
S@IMEGETEDITCOLUMN
機能
日本語エディトのカーソルの位置を取得する。
書式
int S@IMEGETEDITCOLUMN()
《パラメーター》
 なし 
戻り値 説明
int
カーソルの位置を戻す
解説
S@IMEGETEDITSTR(0)で取得した文字列で編集カーソルがある位置(カラム)を戻す。
用例
日本語エディト機能のサンプル
CH=G@SETUP(400,100,16,1)
S@IMESETMODE(1)
S@IMESETEDITMODE(1)
LOOP
 G@CHRCLEAR(CH)
 S@IMEGETEDITSTR(0)
 MX = 0
 I = 1
 LOOP
  MOJI$ = S@IMEGETEDITSTR( I )
  IF MOJI$ == "" THEN
   BREAK
  ENDIF
  ST=S@IMEGETEDITSTATE( I )
  SWITCH(ST)
  CASE 1:
   G@FONT( 24 , 0 , 0 , 3 , "MS 明朝" )
   BREAK;
  CASE 2:
   G@FONT( 24 , 0 , 1 , 3 , "MS 明朝" )
   BREAK;
  CASE 3:
   G@FONT( 24 , 0 , 2 , 3 , "MS 明朝" )
   BREAK;
  ENDSWITCH
  G@PRINT(CH,MX,0,MOJI$)
  MX = MX + LENG(MOJI$)*12
  I = I + 1
 ENDLOOP
 WKEKKA$ = S@IMEGETEDITRESULT()
 IF WKEKKA$ <> "" THEN
  KEKKA$ = WKEKKA$
 ENDIF
 G@FONT( 24 , 0 , 0 , 3 , "MS 明朝" )
 G@PRINT(CH,0,64,KEKKA$)
 CUR=S@IMEGETEDITCOLUMN()
 G@PRINT(CH,12*CUR,32,"^")
 G@FLIP()
ENDLOOP