Chapter4. 拡張関数


4.2 システム関数

関数名
S@IMEGETLIST
機能
日本語入力で変換中の文字列の変換候補を取得する。S@IMEGETSTRで取得した情報で変換中の文字列の候補を取得する。取得した文字列は第一引数に1以上を設定することで指定した番号の文字列を取得できる。文字列が存在しない番号を指定すると「」(文字列なし)を取得する。取得した文字列から変換を決定したい場合はS@IMESETSELECTでその番号を設定する。
書式
char S@IMEGETLIST(num)
《パラメーター》
numint。
1以上:変換候補の文字列の番号を設定する。
 
戻り値 説明
char
取得した文字列を戻す
用例
変換中の文字列の内1〜4番目を表示する。また変換中の文字列候補を表示する。
CH = G@SETUP(400,400,16,1)
S@IMESETMODE(1)
LOOP
 G@CHRCLEAR(CH)
 S@IMEGETSTR( 0 )
 MX = 0
 I = 1
 LOOP
  MOJI$ = S@IMEGETSTR( I )
  IF MOJI$ == "" THEN
   BREAK
  ENDIF
  IF I == S@IMEGETSTATE( ) THEN
   G@FONT( 24 , 0 , 2 , 3 , "MS 明朝" )
  ELSE
   G@FONT( 24 , 0 , 0 , 3 , "MS 明朝" )
  ENDIF
  G@PRINT(CH,MX,0,MOJI$)
  MX = MX + LENG(MOJI$)*12
  I = I + 1
 ENDLOOP
 WKEKKA$ = S@IMEGETRESULT()
 IF WKEKKA$ <> "" THEN
  KEKKA$ = WKEKKA$
 ENDIF
 G@FONT( 24 , 0 , 0 , 3 , "MS 明朝" )
 G@PRINT(CH,0,32,KEKKA$)
 G@PRINT(CH,0,64, STR(S@IMEGETMODE()) )

 DX = 0
 XX = 0
 I = 1
 LOOP
  DY = 100 + (DX/320)*20
  IF DY <> DY_BK THEN
   DY_BK = DY
   XX = 0
  ENDIF
  MOJI$ = S@IMEGETLIST( I )
  IF MOJI$ == "" THEN
   BREAK
  ENDIF
  G@PRINT( CH, XX, DY, MOJI$ )
  DX = DX + LENG( MOJI$ ) * 12 + 12
  XX = XX + LENG( MOJI$ ) * 12 + 12
  I = I + 1
 ENDLOOP
 G@FLIP()
ENDLOOP